Om Kolthum Songs

on Sono Cairo K7's


(Draft!!!)

(this list is in need of a facelift and will be corrected soon)


T.C. Ref Name of the Song No copy


Music By M.Riad EI Sonbat

00005 Roba'eyat El Khayam

00008 Hagartak
00009 La ya Habiby
00010 El Alb ye'shak same as: Sono 111
00011 Ya Zalemny
00015 Ha Seebak Lei Zaman same as: Sono 136
00017 Aroh Le Meen

00018 El Hob Keda
00019 Hayart Alby
00020 Lessa Faker
00084 Sahhran Le Wahdy same as: Sono 118, version on CXGCD 649
00089 Dalily Ehtar same as: Sono 112
00090 Shams El Aseel same as: Sono 121, 124
75010 Awedt Ainy
75011 A'oulak Aih
75014 Hadeeth El Rouh / El Tholathia El Mokadasa
75015 Songs of Rab'aa El AdAwya same as: Sono 136
75018 Zekrayat
75020 Akbal Allaylo
75060 Kessat Al Ams
75073 Aghar Men Nasmat El Ganoub same as: Sono 147
75078 Men agl Aynay ka
75121 Al Atlal
76013 Arak Assi Al Dam'e same as: Sono 191
76038 Woleda Al Hoda
76105 Misr Tatahadath An Nafseha NO CD release / Ya Hobbena El-Kabier NO CD release
79107 Hadeeth El Rouh version? ?
77001 Gadet Hobak Laih
77002 Gholobt Asaleh Fi Rouhy
77003 Hallet Layaly El Kamar same as: CXGCD 633
77212 Thawarat Al Shak

77227 (a) Ela Arfat Ellah (live version on SONOCD 233)°

(b) TwbA [Ta'ibun tajri dumu'i nadama (Tubah )] °
Beredak Ya Khalegy SONO 151, SONODPH 127-E, LVdM 82941-2,
Ma Tayssar Men Soura Ibrahiem ( Holy Koran ) °

79002 Faker Lamma Kont Ganby -
Ya toul Azaby
79004 Ghanna El Rabi'e
79005 Ezkorieny
80001 El Neel ( Poem ) same as: SONO 144 Nahg El Borda SONO 144, CXGCD 605, SONODPH 153-E
80002 Salou Ko'ous Al Tela SONO 142, SONOCD 184
80003 Yally Kan Yeshgaak Anieny
81001 Salou Kalby
85058 Nahg El Borda version? ?
81002 Program of Raba'a El Adawya 2 T.C NO CD release Get
81003 Complete NO CD release Get

81172/90 Lessa Faker live version? D

81174/90 Hadieth El Rouh live version? D
81190 El Atlal version?
81212 El - Alb Ye'shak version?
81214/90 Men Agl Aynayk live version? D
81297/90 Akbal El Laylo live version? ?
84154/90 SahrAn Le Wahdy live version? D
84156/90 Kasst El Ams live version? D
84158/90 Dalili Ehtar live version? D
94159/90 Aghar Man Nasmat El Ganoub live version? ?
84174 El Soudan (Poem) SONOCD release Bain Ahdain SONOCD release
85011 Ela Arafat Ellah version? ?
85072 Ya Toul Azaby version? ?

Music by Dr. Mohamad Abdel- Wahab

00001 Enta Omry
00099 Fakkarouny
75008 Enta El Hob
75019 Aghadan Alkak
76008 Enta El Hob version? ?
76039 Hazehi Laylaty
76040 We Marret El ayam
76041 Amal Hayaty
76047 Lelet Hob
76051 Fakkarouny version?
81192/90 Amal Hayaty ( Paris ) live version? NO CD release? Get
81213/90 Aghadan Alkak live version? Get
81294/90 Fakkarouny live version? D
81295/90 Hazihi Laylaty live version? D
81299/90 We Marret El Ayam live version? D

Music by Zakarya Ahmad

00006 Howa Sahih
00085 Ahl El-Hawa same as: Sono 114
00088 Ana Fi Entizarak same as: Sono 117
75074 El Awela Fil Gharam
76006 El Amal / Helm
76007 El Ahat
78001 Habiby yes'ed Awkato / Ghanny Li Shewaya
84175 Ya Ain Ya Ain / No CD version ? Zalamouny El Nas

Music by Baliegh Hamdy

00012 Betfakkar Fi Meen same as: Sono 189
00061 Zalamna El Hob
00069 Hakam Alaina El Hawa same as: Sono 133, 137
75006 Alf Laila We Laila
75009 Fat El Me'ad
75013 Enta Fain We El Hob Fain version? ?
75016 Be'ied Annak / Sieret El Hob
75017 Mosh Momken Abadan
75120 El Hob Kolloh
75161 Be'ied Annak
76009 Be'ied Annak ( Tunis ) live version? Get!
76013 Sieret El Hob
76106 Alf Laila WeLaila
81115/90 Be'eid Annak live version? D
81173/90 Alf Lela We Lela live version? D
81191/90 Fat El Mi'ad ( Tunis ) live version? Get!
81211/90 El Hob Kolloh live version? D

Music by Mohamed El Mougy

75012 Lel Sabr Hodoud

75021 Es'al Rouhak
81207/90 Es'al Rouhak live version? Get!
81257/90 Lel Sabr Hodoud live version? Get!

Music by Mohamed El-Kasabgy

76016 Rak El-Habib


Music by Sayed Mekkawi

00003 Ya Mesahharny ?


SONGS Of WEDAD FILM

84176 ( a ) Ala Baiad El - Mahboub
Ya Bashir El Ons
Ayoha Al - Ra'ehal Moged
Ya lail Nogoumak Shohoud
Yaily Wedady Safalk
( b ) Leih Ya Zaman
Ya Bahget El E'IED El Satid
Ya Tair Ya Ayesh ASEER

SONGS Of SALLAMA FILM

84177 (a) GhannyLi Shewaia Shewaia
Salamo Allah
( El Fawazeer )
(b) Kalo Ahab Al Kasso Sallamatan
Ya Ain Ya Ain
Fi Nour Mohayak
Beredak Ya Khalegy

SONGS Of FATMA FILM

84178 (a) El Ward Gamil
Gamal El-Donya
Nasra Kawya
Ya Sabah El-Khair -
Nourek ya Set El - Kol
Zalamouny El - Nas
(b) Ha Kablo Bokra
Asoun Karamaty
Yally Enharamt El - Hanan

SONGS Of Aghani FILM AYDAH same as SONOCD 219

86003 (check trackorder)
al-Fasl al-Awwal
al-Fasl al-Thani
Fiddil li eeh
Yalli wafa lak qalbi
'Ataf habibi
Ya farhit il-ahbab
al-Qutun fatah

SONGS Of DANANEER FILM

88020 (a) Ya Laylit il-'id CXGCD 617
Bukrah al-Safar CXGCD 646
Tab il-nasim CXGCD 617
check again il-Zahr fil-rud CXGCD 633
(b) Quli li-tayfiki (78 a-side?) bayati °
Quli li-tayfiki (78 b-side?) sika °
Quli li-tayfiki (78 c-side?) saba °
Ya fu'adi ghanni alhan al-wafa' °
Rahalit 'anka °
al-Shams malat (one single line in the movie! Not on the tape?) °

ANCIENT SONGS BY OM KOLTHOUM [ Adwar Kadiema ] [Vol. 1-14?]

Volume ?

76005 (2st) Miea Elly Aal AAA 029
A'adet Layaly El - Hana ° 8:27
Ebtsam El - Zahr ° 8:07
Makansh Zanny ° 6:32
Emta E - haw AAA 029
Ah Ya Salam AAA 030
ya Kalby Kan Mal AAA 025
Yally Teshky Mel Hawa AAA 028
µiidS

Volume 9
78002 (1st) A1. Leh telaw'eny AAA 027, LVdM 82914-2
A2 Ayoha Al - Folko AAA 027
A3 Sekete Waddamte Etkallem SC 22160 °
B1 Enti Fakrany AAA 026, [SC 22160]
B2 Yally Ra'ait El - Ohoud AAA 029, [SC 22160]
B3 Fain El - Eyoun AAA 028, [SC 22160]

Volume 10?
78003 (1st) El Noam Yeda'eb Eyoun Habiby AAA 029, SONO 183
Lamma Enti Nawya - AAA 029, SONO 183
Tebe'iany Leh AAA 024, EMI 310960, SONO 183
Kol Ma Yezdad Reda KalbAk Alaya AAA 026, SONO 183
Fain Ya Layaly El Hana SONO 183
Ya Ain Demo'ek SONO 183
>iiPS

Volume 1
· 81204 (2st) A1. Maly Fotent AAA 005, EMI 310960
A2. Kam Ba'athna Ma'a El - Neseem' Salama AAA 024
A3. Ly Lazzah AAA 005
A4. Okazzebo Nafsy AAA 027
B1. We Hakeka koka Anta Almona Wa Al-Talab AAA 005, EMI 35270
B2. Ya Asy El - Hay'! AAA 024, EMI 310957
! B3. Okasero Fo'ady ° 3:02
B4. Kol Lel Bakhielah AAA 024, EMI 35270
! B5. Methl El - Ghazal ° 2:12
B6. Arak Asie Al- Dam'e AAA 005, EMI 310959 Vol.5, LVdM 82914-2
¥i<±P

Volume 2
· 81274 (3st) Tala'e El - Fagr °
Ya Karawan °
El Hob Kan Men Senien °
Leh El - Mekayda Sono Cairo SC172, Horizon Music 1982. France ?°
Khayef Yekoun Hobbak Lieh °
Shoft Be'ieny °
Walla Maheddish Gana °
El - Fol Wel Yasmien Wel Ward °
¥S<±8

Volume 3
· 81275 (1st) Gamalek Rabena Yeziedo SONO 141
Ellail Yetoul We Yekedny SONO 141
Shagany Nouhak SONO 141
El - Azoul Fayek We Rayek AAA 027, SONO 141, LVdM 82914-2
Elly Habbak Ya Hanah AAA 025, SONO 141
Yama Amarr El-forak AAA 025, SONO 141
Kaloly Ernta Kalbk yeteeb (Qalu li-imta) AAA 026, SONO 141
Malak Ya Kalbyt AAA 027, SONO 141

Volume 4

· 81276 (2st) A1. Youm El - hana AAA 025
A2. Hosn Tab'e Elly Fatanny AAA 026
A3. Ya Fotady Eh Yenoubak ° 5:33
B1. Rouhy We Rouhak AAA 025
B2. El - Bo'd Allemny El -Saharr AAA 026, EMI 35270
B3. Gannat Na'eemy AAA 027
dS<±8

Volume 5

· 81277 (2st) A1. En Kont Asameh EMI 310957
A2. Teshouf Emoury AAA 005, EMI 310957, LVdM 82914-2
A3. Aykazt Fiya Awatefy AAA 005, EMI 310959
A4. Harramt Akol Bethebeeny ° 6:04
B1. Ya reetni kunt al-nasim AAA 029, EMI 310959
!! B2. Sahih khisamak EMI 310953, AAA 025
B3. En Haly Fi Hawaha Agab AAA 005, EMI 35270
B4. Ya Fayetny Wana Rouhy Ma'aak AAA 026, EMI 310960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

!! The catalogue does not list B2 on this K7! but it is "Sahih kisamak"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SS<±8

Volume 6

· 81278 (1st) Talet Layaly El - Bo'ad SONO 139
Mehtar Ya Nas AAA 025, SONO 139
Ya Eshret El Mady El Gameel SONO 139
Nassem el Fagr AAA 029, SONO 139
Enaya Fieha El Demou'e SONO 139
Yally Shaghalt El Bal SONO 139
Sadek We Hobbak SONO 139, EMI 310957
Ala Ainy El Hagr AAA 024, SONO 139, LVdM 82914-2

PS<±8

Volume 7

· 81279 (2st) Yama Nadait AAA 029, EMI 310960, VDLCD 595
Yally Enta Ganby AAA 026
El Bo'd Tal EMI 310959
Khayalak Fel Manam EMI 310957
Ya Negm AAA 030
Hayrana Leh AAA 029
Khasemteny AAA 025
Ellail Aho Tal AAA 027

pS<±8

Volume 11

· 84020 (2st) A1. Kal Eh Helef ° =6:30
A2. Akhazt Soutak Men Roahy AAA 005, EMI 310953
A3. Enzory ° 8:10
B1. Habbait Wala Bansh Alaya EMI 310953 =5:00
B2. Khally El - Demoue Di Li'enaya EMI 35270 =5:00
B3. Beidt Annak Bekhatry ° 5:03
B4. Tratey Ghairy We Tetbassem AAA 005, EMI 310953
i

Volume 12

· 84021 (2st) Yally Gafak El Manam AAA 025
Kalbak Ghadarbi EMI 310959
YA Gha'eban An Eyouny AAA 026
El Shak Yehiy El Gharam AAA 024, EMI 35270
Wel had Emta Ha Adary Hobby EMI 35270
Ya Roahy Bala Kotr Aseya EMI 310959
±
Not in the catalogue

Volume 13?

· 85070 (2st) A1. Akun sa'id AAA 027, EMI 310960 Vol.5
A2. Leeh 'aziz ° 5:26
A3. Huwa dah yikhallas min Allah AAA 027
(b) B1. Amana ayyuha al-qamar al-mutill AAA 024, EMI 310953, LVdM 82914
B2. al-Sabbu tafdahuhu 'uyunuh EMI 310957
B3. Afdihi in hafiz al-hawa AAA 024

Volume 14

· 85071 (1st) A1. Sharraf habiib el-qalb AAA 025, EMI 310953,
A2. Kont-e khaali AAA 026,
A3. Qalbi eref ° =
(b) B1. Ma dam tehebb betenker leeh CXGCD 606
B2. Zarni teefak ° =
B3. Ma trawwaq dammak EMI 35270,
B4. Yalli gafeet erham haali CXGCD 622

• 1931 Qalbi 'irif ma'na al-ashwaq Dawud Husnicontents of cassette 14 (SC 85011)


sharraf habiib el-qalb

kont-e khaali
qalbi 3eref

ma dam tehebb betenker leeh

zarni teefak
ma trawwaq dammak
yalli gafeet erham haali

National Songs by [Om Kolthoum]


82024 Ya Salam Ala Edna °

Nashied El Gala'e AAA 030, SONODPH 141-E?
Besalam Ehna Badaina °
El Gala'e (Poem) °
Misr (Poem) °

Ya Misru inna al-haqqa ja (al-Jala')

Ya salam 'ala al-ummah
Bil-salam ihna badeena (Bil-salam wa-bil-majd)
Bi-abi wa-ruhi (same as: El Gala’e, Poem?)
'Ajal inna dha yawm (Misr)
¥
82025 Touf We Shouf °?
Hak Beladak °?
Soat Beladak °?
Soat El Watan °?
81002 Program of Raba'a El Adawya 2 T.C NO CD release Get
81003 Complete NO CD release Get


Not in the catalogue-85058 Nahg El Borda (live) 60 min version? Get?

86015 ? interview
87112 ghariib 'ala baab al-ragaa', 40mns, artificial "live", sounds like a
-85072 Ya toul Azaby check! version? Get

84156 Kissat el ams (radio-live) Riad al-Sounbati


Compare what Digital Press Hellas released

SONO 152 Quessat Elams Om Kalsoum
SONO 153 Nahj el Burdah Om Kalsoum
SONO 154 Ghalebt asaleh Om Kalsoum
SONO 155 Rabaa aladawiya - part 1 Om Kalsoum
SONO 156 Rabaa aladawiya - part 2 Om Kalsoum

90-minutes K7's


76009 Be'ied Annak ( Tunis )


81207/90 Es'al Rouhak live version

81213/90 Aghadan Alkak live version
81257/90 Lel Sabr Hodoud live version
81297/90 Akbal El Laylo live version
94159/90 Aghar Man Nasmat El Ganoub live version
(84159/90) Skall förmodligen vara 84159!


81172/90 Lessa Faker live version

81174/90 Hadieth El Rouh live version
81191/90 Fat El Mi'ad ( Tunis ) live version
81192/90 Amal Hayaty ( Paris ) live version
81214/90 Men Agl Aynayk live version

81294/90 Fakkarouny live version

81295/90 Hazihi Laylaty live version
D 81299/90 We Marret El Ayam live version
81115/90 Be'eid Annak live version
81173/90 Alf Lela We Lela live version
81211/90 El Hob Kolloh live version

84154/90 SahrAn Le Wahdy live version

84156/90 Kasst El Ams live version
84157/90 Lel Sabr Hodoud live version
D 84158/90 Dalili Ehtar live version